Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Fotofox en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen). Met het betalen van het voorschot verklaard de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Fotofox wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging

gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Fotofox met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de eerst nadat deze schriftelijk door Fotofox zijn bevestigd.

 1. Annulatie

De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, tegen betaling als volgt:

 • als de annulatie 30 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan zijn er geen extra kosten.
 • als de annulatie tussen de 4 en 14 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, bedraagt de opzegvergoeding 10 % van het bedrag van de laatste offerte.
 • als de annulatie tussen de 2 en de 4 dagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan bedraagt de opzegvergoeding 25% van het bedrag van de laatste offerte.
 • als de annulatie in de periode van 2 dagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, bedraagt de opzegvergoeding 70 % van het bedrag van de laatste offerte.

In geen geval kan de opdrachtgever het voorschot terug vorderen.

Bij slecht weer moet er een onderdak voorzien zijn, de photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. Als dit niet voorzien is, kunnen wij niet van start gaan en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze annulatie.

Ingeval de opdrachtgever niet in een veilige omgeving voor de photobooth voorziet
(cf. artikel 4), wordt de photobooth niet gemonteerd. Alsdan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van de laatste offerte.

 1. Uitvoering opdracht

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Fotofox is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven mogelijkheden en omstandigheden. Standaard wordt voorzien dat het gehuurde materiaal door Fotofox wordt geplaatst en nadien

op het afgesproken tijdstip terug wordt opgehaald.

Het is aan de huurder om Fotofox er van te verzekeren dat zij het juiste adres hebben doorgegeven van de locatie en dat de locatie een redelijke toegang heeft. Indien Fotofox vaststelt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijkheid, is Fotofox niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan en kan Fotofox besluiten tot het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de opdracht met behoud van de volledige betalings- verplichting voor de opdrachtgever.

Voor het uitvoeren van de opdracht dient opdrachtgever zorg te dragen voor een kostenloze stroom- en internet voorziening. De geleverde materialen zijn enkel geschikt voor plaatsing op een binnenlocaties of, indien Fotofox daarmee schriftelijk instemt, op een droge én overdekte locatie. Voor plaatsingen buiten of voor semi-overdekte locaties dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt ter beoordeling van Fotofox.

Indien Fotofox oordeelt dat het uitvoeren van de opdracht onveilig of niet aangewezen is behoudt Fotofox zich het recht voor, om de opdracht geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren met behoud van betalingsverplichting voor de opdrachtgever.

 1. Huurperiode

Een huurperiode wordt vooraf afgestemd, te rekenen vanaf de installatie en opstart van de photobooth. Installatie en opstart zal gebeuren op een afgesproken uur, evenals de afbraak en ophaling. Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken tijd, door welke reden ook kan Fotofox de plaatsing annuleren met de daarbij horende kosten. De huurder zorgt ervoor dat er iemand op de locatie aanwezig is op de overeengekomen tijdstippen, die toegang kan verlenen tot de locatie.

 1. Schade – verlies – diefstal

Bij schade, verlies of diefstal van het verhuurde materiaal (photobooth én rekwisieten) moet de huurder deze kosten vergoeden. Nadat de Fotofox’s photobooth geïnstalleerd is mag deze niet meer verplaatst worden. De photobooth wordt, behoudens onmiddellijk tegenbericht vanwege de huurder, geacht geleverd te zijn in onberispelijke staat. Alle schade aan de photobooth wordt geacht te zijn aangericht door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (genodigden/aangestelden/enz….).

 1. Overmacht

In geval van overmacht heeft Fotofox het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en -verzoeken.
 • Belemmerende locatie bepalingen en -verzoeken.
 • Onlusten, stakingen.
 • Storingen in de geregelde aanvoer van de door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. – Iedere storing in de geregelde productie.
 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de uitvoerende Fotofox’s medewerker(s) als gevolg van ziekte of ongeval.
 • Transportbelemmeringen, vertraging door verkeersopstopping of voertuig problemen.
 • Brand of ongevallen.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
 1. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen van de factuurdatum. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur.

 1. Schadebeding

Ingeval Fotofox in gebreke zou blijven om de photobooth ter beschikking te stellen op de overeengekomen dag, zal zij een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn na eenvoudige schriftelijke kennisgeving vanwege de opdrachtgever. Enige vertraging in de uitvoering van de levering en/of montage van de photobooth zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot deze forfaitaire schadevergoeding, zonder daarbij het recht van de opdrachtgever uit te sluiten om diens schade naar gemeen recht te bewijzen.

 1. Aansprakelijkheid

Fotofox, of zijn aangestelde/medewerker, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch voor andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de opstelling van de ter beschikking gestelde materialen. Verzekeringen zijn ten laste van de klant. Fotofox, of zijn aangestelde/medewerker, is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de opdrachtgever. Indien Fotofox krachtens voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Fotofox aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht. Daarnaast is Fotofox, ter uitsluitende beoordeling van Fotofox , in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Fotofox, of zijn aangestelde/medewerker, is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Fotofox zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden. Fotofox, of zijn aangestelde/medewerker, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten of problemen met de photobooth, de hard- en/of software of met de rekwisieten.

De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van de medewerkers van Fotofox . Het schadebedrag zal in zijn geheel op de opdrachtgever worden verhaald.

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde partij nodig is in de vorm van een vergunning of andere toestemming, in de breedste zin van het woord, zorgt de opdrachtgever tijdig zorg voor het verkrijgen van de vergunning/toestemming en is die verantwoordelijk voor de eventuele bijkomende kosten, vergoeding of tegenprestatie. De opdrachtgever geeft schriftelijk blijk van de verkrijging van de toestemming. Het niet verkrijgen van de toestemming en de eventuele consequenties zijn volledig voor risico van de opdrachtgever.

 1. Technische problemen tijdens de huurperiode

In geval van technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder Fotofox zo snel als mogelijk contacteren via het telefoonnummer dat op de website van Fotofox vermeld staat. U kan ons tot 24 u telefonisch bereiken. Het is in geen geval toegelaten om zonder de verhuurder te contacteren de photobooth te openen om het technisch probleem zelf proberen te verhelpen. Fotofox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de photobooth.

Indien het papier op is, of de printer niet meer print, dan zullen alle afdrukken achteraf aan de huurder bezorgd worden. Dit zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de huurder. De photobooth blijft alle foto’s bewaren.

Indien Fotofox er niet in slaagt om de technische problemen te verhelpen (of niet beschikbaar is) zal een korting op de afgesproken huurprijs verrekend worden met een maximumkorting van 150 €.

Indien de storing of het technisch probleem het gevolg is van een stroomstoring of het verkeerd gebruik door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (genodigden/aangestelden/enz….), zal evenwel geen korting gegeven worden.

Eventuele kosten van een interventie door Fotofox ten gevolge van een stroomstoring of verkeerd gebruik zullen doorgerekend worden aan de huurder.

 1. Klachten en bevoegdheid

Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8

werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Fotofox te zijn ontvangen, zonet dan vervalt iedere aanspraak. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Alleen het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Geldig vanaf 1 januari 2016